018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Projekty

OP JAK Šablony I

Naše škola realizuje projekt Adaptujeme se na životní změny, reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005987 podpořený MŠMT ČR v rámci Programu OP JAK, Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Doba trvání projektu je od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025. Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Specifickými cíli projektu jsou: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu Tento projekt je spolufinancován EU, MŠMT ČR.

Doučování žáků škol

Projekt – Doučování žáků škol Naše škola realizuje projekt Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování má kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt. Tento projekt je financován z fondu Evropské unie – Next Generation EU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční

Šablony III.

Naše škola realizuje projekt Společně to zvládneme, reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019466 podpořený MŠMT ČR v rámci Výzvy Šablony III. Trvání projektu je od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Hlavním cílem projektu rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu k možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit (kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole a mimo školu), pomoc školního asistenta, osobnostně sociální rozvoj a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, tandemové výuky a zahraničních stáží. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Šablony II.

Naše škola realizuje projekt Vzdělání patří všem, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012117 podpořený MŠMT ČR v rámci Výzvy Šablony II. Trvání projektu je od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Hlavním cílem projektu rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu k možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (kluby pro žáky ZŠ a účastníky ŠD, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, CLIL ve výuce a projektové dny ve škole a ŠD), pomoc školního asistenta, další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích, vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi, osobnostně sociální rozvoj, profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím supervize a kariérového poradenství. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola realizuje projekt Škola pro všechny, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005488 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Trvání projektu je od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků v matematické, čtenářské gramotnosti a cizích jazycích, vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi a vzájemnou spolupráci), podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, CLIL ve výuce a tandemovou výuku). Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast

Projekt Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast CZ.1.14./2.4.00/34.03200 Naše 26. ZŠ se zapojila v rámci partnerství do projektu Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast realizovaný na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Plzeň. Cílem projektu je moderně a funkčně vybavit čtyři odborné učebny. V rámci tohoto projektu budou naši žáci  1x ročně edukováni žáky a studenty SZŠ a VOŠZ v oblasti správné životosprávy, dentální hygieny, první pomoci ve všech věkových obdobích. Na pořízeném moderním vybavení s využitím interaktivních výukových postupů prostřednictvím žáků a studentů SZŠ a VOŠZ získají naši žáci mnoho významných znalostí a dovedností nejen pro rozšíření učiva, ale také pro zdravý vývoj člověka.  

Podpora implementace Etické výchovy do ZŠ

Ve roce 2014 škola získala dotaci na realizaci projektu MŠMT Podpora implementace etické výuky do vzdělávánív základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnáziív roce 2014. V rámci projektu byli proškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali vzdělávací program Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách. Na závěr semináře každý pedagog vypracoval přípravu pro své žáky. Tyto přípravy byly realizovány během celoškolního projektového dne na téma Etická výchova konaného dne 13. 5. 2014.

Ovoce do škol

Naše škola se taktéž zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL.   Informační leták k tomuto projektu je ke zhlédnutí zde.

Tvořivá škola

Projekt Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměnímNaše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz. 

Škola pro život

Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost

EU peníze školám

Naše škola je zapojen av projektu EU peníze školám od 1.5.2011 do 31.10.2013.

Erasmus+

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 - 2020 jsme získali peníze na projekt v programu Erasmus+.  Program podporuje mezinárodní mobilitu a spolupráci ve vzdělávání. Náš projekt trvá od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016. Během tohoto období vyjede minimálně 10 pedagogů na jazykové kurzy do zahraničí. Očekáváme, že se po návratu učitelé podělí o své zkušenosti a poznatky s ostatními a zároveň se zkvalitní výuka dětí novými metodami a zlepší se i výslovnost učitelů. 

Viktoria do škol

Rok 2015 není v Plzni věnovaný jen kultuře. Svědčí o tom i projekt plzeňského fotbalového klubu nazvaný „Viktoria do škol“, který se právě rozjíždí. Viktorka oslovila několik plzeňských škol a přizvala je ke spolupráci. A tak se Růžovka stala partnerem Viktorky v tomto projektu. Čekají nás nejrůznější společné akce. Za všechny jmenujme např. komentovanou prohlídku Doosan Areny pro žáky naší školy, různé soutěže, přislíbená je i beseda s hráči. Rozhodně je na co se těšit. Informace najdete vždy na internetových stránkách školy, u třídních učitelů nebo u pí učitelky Nadi Hyndrákové.

Škola a čtení

   V rámci podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení jsme se zapojili do Výzvy č. 56 MŠMT pro rok 2015. Zavedeme do výuky Čtenářské dílny, které budou zařazeny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Využijeme je jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Zároveň z části dotace zvýšíme odborné kompetence pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce krátkodobým seminářem. Pro žáky plánujeme krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Polytechnická výchova

PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Rozhodli jsme se, pořídíme na výuku stavebnice Merkur. Využijeme je ve čtvrtých a pátých třídách ve výuce pracovních činností a ve fyzice na druhém stupni. Práci se stavebnicemi máme v ŠVP, ale dosud se používali stavebnice jednoduché jako např. kostky. Předpokládáme, že i děti v mladším školním věku by práci s Merkurem měli zvládnout a podpoříme tak zlepšení jejich jemné mechaniky.

Partnerství v projektu PROSIT

Projekt PROSIT byl ukončen 31. 12. 2019, škola se zapojila do projektu START, který na tento projekt navazuje.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč. Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme: kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží. Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty Informační semináře V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy. Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde. Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. www.nidv.cz

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855. Cílem je zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 10 ZŠ v Plzni. Realizace opatření umožní bezbariérový přístup do škol/učeben. Součástí projektu je vyřešení vnitřní konektivity ve školách. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol. Projekt je zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho realizací se přispěje k vyřešení následujících problémů: Nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání; nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze; nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů; zastaralé formy výuky. Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, Masarykova ZŠ, Tyršova ZŠ. Potřebnost projektu: Realizované aktivity vychází z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity je nezbytná z toho důvodu, že datová síť na jednotlivých školách nesplňuje požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nejsou optimální. Předpokládaný termín realizace projektu: 06/2018 – 09/2018. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu.

Sportuj ve škole

Světová škola

Naše škola se zapojila od září 2019 do projektu Světová škola, který myslí v globálních souvislostech, řídí se jimi a vede děti ke globální tématice.

START

Grantový program O2 Chytrá škola

Nadace prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v naší škole. Projekt usiluje o zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související. www.o2chytraskola.cz

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587