018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Projekty

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola realizuje projekt Škola pro všechny, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005488 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Trvání projektu je od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků v matematické, čtenářské gramotnosti a cizích jazycích, vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi a vzájemnou spolupráci), podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, CLIL ve výuce a tandemovou výuku). Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast

Projekt Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast CZ.1.14./2.4.00/34.03200 Naše 26. ZŠ se zapojila v rámci partnerství do projektu Edukační centrum zaměřené na zdravý životní styl a sociální oblast realizovaný na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Plzeň. Cílem projektu je moderně a funkčně vybavit čtyři odborné učebny. V rámci tohoto projektu budou naši žáci  1x ročně edukováni žáky a studenty SZŠ a VOŠZ v oblasti správné životosprávy, dentální hygieny, první pomoci ve všech věkových obdobích. Na pořízeném moderním vybavení s využitím interaktivních výukových postupů prostřednictvím žáků a studentů SZŠ a VOŠZ získají naši žáci mnoho významných znalostí a dovedností nejen pro rozšíření učiva, ale také pro zdravý vývoj člověka.  

Podpora implementace Etické výchovy do ZŠ

Ve roce 2014 škola získala dotaci na realizaci projektu MŠMT Podpora implementace etické výuky do vzdělávánív základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnáziív roce 2014. V rámci projektu byli proškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali vzdělávací program Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách. Na závěr semináře každý pedagog vypracoval přípravu pro své žáky. Tyto přípravy byly realizovány během celoškolního projektového dne na téma Etická výchova konaného dne 13. 5. 2014.

Projekt ZIP: ZAJIŠTĚNÍ INDIVIDUÁLNÍ PODPORY

Projekt ZIP: zajištění individuální podpory

Ovoce do škol

Naše škola se taktéž zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL.   Informační leták k tomuto projektu je ke zhlédnutí zde.

Tvořivá škola

Projekt Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměnímNaše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz. 

Škola pro život

Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost

EU peníze školám

Naše škola je zapojen av projektu EU peníze školám od 1.5.2011 do 31.10.2013.

Erasmus+

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 - 2020 jsme získali peníze na projekt v programu Erasmus+.  Program podporuje mezinárodní mobilitu a spolupráci ve vzdělávání. Náš projekt trvá od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016. Během tohoto období vyjede minimálně 10 pedagogů na jazykové kurzy do zahraničí. Očekáváme, že se po návratu učitelé podělí o své zkušenosti a poznatky s ostatními a zároveň se zkvalitní výuka dětí novými metodami a zlepší se i výslovnost učitelů. 

Viktoria do škol

Rok 2015 není v Plzni věnovaný jen kultuře. Svědčí o tom i projekt plzeňského fotbalového klubu nazvaný „Viktoria do škol“, který se právě rozjíždí. Viktorka oslovila několik plzeňských škol a přizvala je ke spolupráci. A tak se Růžovka stala partnerem Viktorky v tomto projektu. Čekají nás nejrůznější společné akce. Za všechny jmenujme např. komentovanou prohlídku Doosan Areny pro žáky naší školy, různé soutěže, přislíbená je i beseda s hráči. Rozhodně je na co se těšit. Informace najdete vždy na internetových stránkách školy, u třídních učitelů nebo u pí učitelky Nadi Hyndrákové.

Škola a čtení

   V rámci podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení jsme se zapojili do Výzvy č. 56 MŠMT pro rok 2015. Zavedeme do výuky Čtenářské dílny, které budou zařazeny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Využijeme je jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Zároveň z části dotace zvýšíme odborné kompetence pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce krátkodobým seminářem. Pro žáky plánujeme krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Polytechnická výchova

PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2015 Rozhodli jsme se, pořídíme na výuku stavebnice Merkur. Využijeme je ve čtvrtých a pátých třídách ve výuce pracovních činností a ve fyzice na druhém stupni. Práci se stavebnicemi máme v ŠVP, ale dosud se používali stavebnice jednoduché jako např. kostky. Předpokládáme, že i děti v mladším školním věku by práci s Merkurem měli zvládnout a podpoříme tak zlepšení jejich jemné mechaniky.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587