018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Erasmus+

 

V rámci nového dotačního období EU v letech 2014 - 2020 jsme získali peníze na projekt v programu Erasmus+.  Program podporuje mezinárodní mobilitu a spolupráci ve vzdělávání. Náš projekt trvá od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2016. Během tohoto období vyjede minimálně 10 pedagogů na jazykové kurzy do zahraničí. Očekáváme, že se po návratu učitelé podělí o své zkušenosti a poznatky s ostatními a zároveň se zkvalitní výuka dětí novými metodami a zlepší se i výslovnost učitelů. 

30. 6. 2016 jsme úspěšně ukončili projekt Kvalitnější učitel = vzdělanější žáci. Po schválení závěrečné zprávy Národní agenturou, umístíme na tyto stránky některé úspěšně používané metody pro výuku cizích jazyků.

 

Vzhledem k Plánu rozvoje evropské mobility 26. ZŠ Plzeň (EDP), je potřeba uvést, že převážná většina našich cílů je postupně plněna. Zvyšuje se nám počet žáků ve škole, zlepšuje se vybavení pomůckami pro výuku jazyků. Učitelé se po absolvování mobilit nebojí používat naučené metody pro výuku a hlavně zkouší nové. Někteří pedagogové už pochopili, že nevystačí jen s tím, co umějí ze svých studií a dále se samostatně vzdělávají. I k tomuto přispěla účast v mobilitách. 

Hlavním cílem projektu bylo zdokonalení jazykových dovedností našich pedagogických pracovníků, kteří vyučují cizí jazyk ve škole buď na prvním stupni (žáci 6-10 let) nebo na druhém stupni (žáci 11-15 let) a získání inovativních metod pro výuku, nových kontaktů v zahraničí pro další spolupráci mezi učiteli, školami.

Popis jednotlivých mobilit:

R. Čulíková – metodický, Brighton (Velká Británie)

Kurz An Intensive Course in English in the Primary Classroom v jazykové škole The English language centre v Brightonu. Kurz byl zaměřen na výuku a metody výuky anglického jazyka dětí mladšího školního věku. Ubytování v rodině poskytlo mnoho příležitostí zdokonalovat jazykové schopnosti častou konverzací. Rodina byla velice vstřícná a doporučila ke zhlédnutí zajímavá místa v městě Brighton a jeho okolí. Seznámila s životem lidí v Anglii, s jejich zvyky, stravováním, kulturním životem, dopravou, zájmy. Zajímavé bylo poznat způsoby chování a jednání rodilých Angličanů v různých životních situacích. Bylo zajímavé, že některé situace oba národy řeší podobným způsobem. Z výuky si kolegyně přivezla obrovskou škálu metodických her a pracovních listů. Využila a vyzkoušela hry jako je pexeso, domino, dramatizaci pohádek, luštění křížovek, zpívání dětských písní, doplňovaček, skrývaček, psaní básní, práci s maňáskem, tvorbu knihy.

Používané metody ve školní výuce:

Hra – Vyrob si vlastní knihu – 10 možností jak sestavit z papíru formátu A4 knihu pro jednoduché vyprávění – např, ZOO, Happy Birthday, I have a sharp teeth, Who am I?, All about me, Happy Helloween, When the sheeps can’t sleep...

Téma - Napiš vlastní báseň – přines si nějakou přírodninu, napiš, jaký máš k ní vztah, proč jsi si ji vybral, napiš několik vět, zkus vytvořit krátkou báseň – např. kamínek od moře, mušlička, větvička šípkového keře, lístek ze stromu, …

Ranní pozdrav – pro navození optimistické nálady – časově přibližně 3 min. např. krátká rytmická báseň, píseň, tělocvičné protažení, taneček, hra – tleskáme, máváme

Zpestření výuky – rytmické říkanky s pohyben např. Clap your hands, touch the ground… 

Výroba maňáska – z obyčejné ponožky, kterou si každý přinese – děti mluví jeho jménem, vytváří jeho identitu…

Hodně oblíbené jsou „ranní pozdravy“ či výroba vlastní knihy. Děti také rády zpívají jednoduché rytmické písně.

Ve výuce hodně pomáhá také metoda Jolly Phonics Actions – kdy se děti učí správné výslovnosti pomocí napodobování různých činností a vyslovování pouze jedné hlásky např. předvádí hru tenisu, otáčí hlavou a vyslovují písmeno t,t,t, nebo vyslovují písmeno p,p,p jako, když foukají do svíčky

Úroveň výuky se určitě posunula k lepšímu. Žáci se těší vždy na nějakou novinku, která jim zpestří výuku a zároveň se velice rychle a lehce učí formou her, písní, básní a příběhů. Na hodiny angličtiny se těší a sami se předhánějí ve vymýšlení aktivit, které by chtěli dělat.

M. Holečková – metodický, Bournemouth (Velká Británie)

Kurz v jazykové škole International Teaching and Training. V kurzu bylo 10 učitelů ze 6 zemí (Polsko, Japonsko, Švédsko, Rusko, Francie a Česká republika). Dopolední výuku vedli rodilí mluvčí, odpoledne učili zahraniční učitelé, absolventi kurzu CELTA. Byla možnost zúčastňovat se i večerních aktivit - přednášek a kvízů na různá témata.

Součástí výuky byly i víkendové výlety do okolí města Bournemouth a učitelé přednášeli o historii regionu – jedna z výukových metod.

Probírala se mluvnice, výslovnost, hovorová angličtinu, frázová slovesa, hry i písničky. 

Během studijního pobytu si zlepšovala své znalosti angličtiny nejen ve škole, ale i v hostitelské rodině, kde vládla příjemná atmosféra a často s námi oba manželé konverzovali.

Používané metody ve školní výuce:

Velmi zaujala pomůcka, kterou používá škola Montessori. Jedná se o malé dřevěné hranolky a kostičky, které používali při konverzaci o rodině (dva zelené hranolky představovaly rodiče, červené sourozence apod.) i při výuce slovního a větného přízvuku (kostičky znázorňovaly jednotlivé slabiky ve slovech). Jedná se o dobře zapamatovatelný a velmi zajímavý způsob výuky, které navíc rozvíjí představivost. 

Aktivita, kterou použila hned první hodinu v září, se jmenuje Ask me about my holiday. Napíše se na tabuli věta: „I went to Spain last week“. Žáci měli za úkol psát na papír otázky ohledně mého minulého týdne a postupně je přináší. Na tento papír se napsala odpověď, event. i opravila jejich otázka, a vrátila jim jej. Vyhrává žák s největším počtem vytvořených otázek. Tato aktivita je výborná k procvičování tvoření otázek, které je v angličtině obtížné. Žáci pracovali s chutí, občas chybovali, ale všichni se zapojili.  Aktivita probíhala i další hodinu, kdy žáky vyzvala, aby využili odpovědí učitele a v 10 větách popsali její dovolenou.

Aktivita k procvičování slovní zásoby Stop the bus (hra jako naše „země, město, ...). Procvičujeme zde slovesa, přídavná jména, názvy zemí - lze hrát s žáky různých věkových kategorií. 

Písničky – většinou žáci do textu doplňují vynechaná slova, ale lze připravit i text s chybami, jež žáci opravují během poslechu. Aktivita žáky motivuje, je zábavná, procvičují si poslech i mluvení.

Při výuce angličtiny se osvědčí i výtvarná schopnost učitele. Učitel začne kreslit na tabuli obrázek (např. pláž u moře). Pak předá křídy žákům a vyzve je, aby obrázek dokreslili. Následující aktivita spočívá v tom, že žáci vytvoří rozhovor osob na obrázku. Začátečníci mohou napsat pouze jednotlivá slova, kterým obrázek popisují. Pokročilí napíší esej. Tuto aktivitu lze rovněž používat v nižších i vyšších ročnících, žáci se při ní zároveň pobaví nad kvalitou obrázku.

Hra Tennis court je pro dva týmy. Na tabuli nakreslíme „tenisový kurt“, vyslovíme název jednoho písmena a týmy mají za úkol střídavě psát slova, jež začínají na dané písmeno. Předem se domluvíme na tématu (např. názvy potravin), o kterém budeme psát.

Aktivitu Find someone who již znala, ale začala ji navíc využívat i na procvičení obtížných frázových sloves. Učitel připraví dotazník s větami „Najdi někoho, kdo má ...“. Žáci musí chodit po třídě, pokládat otázky a zapisovat si odpovědi spolužáků. Z výsledků lze sestavit tabulku, ve které bude popsáno, kolik žáků ze třídy má zjišťované vlastnosti či předměty.

Aktivitu Million Dollar Questions využila při výuce podmínkových vět v 9. třídě a žákům se líbila. Pracovali ve dvojicích a měli za úkol zvolit jednu z možností, která jim je nabízena (If you were an animal, would you be: a) a dolphin;  b) a cheetah;  c) a dog?). Své odpovědi pak prezentovali před třídou. Zábavnou formou se tak naučili podmínkovou větu.

Kolegyně přiznala, jak je zahraniční kurz důležitý i pro učitele s delší praxí.

P. Hurt – metodický, Vídeň (Rakousko), Berlín (Německo) 

Kolega Hurt absolvoval dvě mobility. Po dohodě s vedením projektu vyhodnotil pouze mobilitu z Vídně. Z kurzu v Berlíně byl částečně zklamaný jak vybraným ubytováním, tak organizací kurzu. Oproti tomu Vídeň vynesl do nebes a hodně metod bylo podobných.    Jazyková škola ActiLingua ve Vídni, má špičkovou úroveň jak po stránce lektorské, tak po stránce vybavení. Jako jednoznačně nejpřínosnější hodnotil 4 dny lektorované Mag. Elisabeth Schrenk, která svou výuku měla zaměřenou na podání jazyka v zábavné a hravé formě. Skupina se skládala čistě z učitelů německého jazyka základních i středních škol Česka a Slovenska. Lektoři na to byli připraveni a jednotlivé aktivity by doslova ušité na míru pro výuku zejména žáků 2. stupně ZŠ.

Používané metody ve školní výuce:

Metody staniční výuky (Stationenbetrieb) – žáci si sami kontrolují správnost svých odpovědí, pracují ve skupinkách (ideálně 2–4). Odpovídají na otázky z kartiček a jejich správnost si ověří prostým otočením kartičky. Nebo jejich správnost je ověřena složením obrázku, domina apod. Otázky se nabízí na gramatické jevy (skloňování, časování…), ale i na slovní zásobu a konverzaci. (W-Fragen). Tyto aktivity jsou sice náročné na přípravu a pomůcky (často lepidlo, nůžky, kolíčky, barevné lístečky apod.), ale mají pozitivní efekt v motivaci a zábavě. Navíc lze jednoduše poskládat skupinky pokročilejších a slabších žáků a vyhnout se tak jejich přímému srovnání. Metodu je vhodná na konec či začátek školního roku v rámci opakování probraného učiva.

Hravé a konverzační aktivity (Spielerische sprechaktivitäten) – zařazuji hry na seznamování, které mají za úkol „rozmluvit“ konverzační skupiny formou her, aktivit, zábavných dialogů apod.

Uhodni čísla: lektor nebo žák napíše na tabuli 4 číslice, které mají nějakou souvislost, žáci se otázkami snaží uhodnout, co číslice znamenají

Konverzační kolečko: volné mluvení na zadané téma, k uvolnění atmosféry, vybíráme zábavné, aktuální nebo oblíbená témata.

Konverzační páry, mluvení na čas: dvojice dostane téma a žáci mají na zadaný čas mluvit po celý stanovený čas, poté si role vymění.

Dramatické hry: například hra „dovolená“ rodina se dohaduje, kam pojede na dovolenou a s kým, proč, jak apod. Vyžaduje alespoň úroveň A2

Tabu: vysvětlení slov, pojmů, aniž použijeme stanovená klíčová slova („tabu“), čím je tabu slov více, tím je konverzace náročnější.

Obrázek-slovo: přiřazení slov k obrázku a jejich popis, hledání párů

Schnapp: hra na rychlenou reakci, na lavici je více obrázků a žáci ve skupině se musí pokusit chytnout vyslovené slovo co nejrychleji, lze použít i slova z písničky.

Obrázkový příběh: ze stanovených obrázků se žáci pokusí sestavit příběh.

Kartičky: trénování slovíček, k opakování (jako flashcards)

Kvarteto: jako karetní kvarteto, žáci se ptají, má-li spolužák chybějící kartu do čtveřice

„Hobeldi-dobeldi“: trénování číslovek, žáci za sebou počítají od jedné, ale musí vynechat např. násobky 5 a místo toho říci zaklínadlo „Hobeldi-dobeldi“, neučiní-li tak, vypadávají ze hry.

Zick-Zack: hra s kartičkami, žáci hrají ve skupinách (2-6), na zvolené téma vypíší ve stanoveném limitu co nejvíce slovíček. Lektor následně přečte slovní zásobu z připravených kartiček, vyhraje ten tým, který má napsáno nejvíce lektorem přečtených slov, lze použít herní pole s figurkami, dle počtu správných slov se skupina posouvá o příslušný počet políček až do cíle.

Jméno, země, město, řeka, koníček…: na zvolené písmeno vymyslet a vyplnit tabulku, k výuce reálií

Tyto hry jsou velmi praktické, hodí se k opakování, rozmluvení, vyžadují jen malou přípravu a lze hrát i se začátečníky.

Online nástroje a aktivity (Online Aktivitäten) – tipy a online nástrojů pro výuku německého jazyka (DaF), stránky s pracovními listy nebo stránky pro tvorbu křížovek, stránky s interaktivními kvízy apod.

www.puzzlemaker.com – tvorba křížovek

www.kahoot.it – interaktivní a kooperativní kvízy

http://sprachportal.integrationsfonds.at/ - didaktizované texty, online cvičení

www.learningapps.com  - kompletní sada nástrojů k interaktivní výuce, sdílené materiály

Odkazy se hodí pro interaktivní výuku, protože žáci rádi pracují s počítačem či tabletem. Navíc jsou kvízy zábavné, soutěživé a hravou formou zopakují potřebné učivo.

Kartičkové hry (Kartenspiele) – k

Důležité je mít kopírovatelné předlohy her zejména od nakladatelství Klett Verlag, některé jsou i volně dostupné na webových stránkách, lze třídit i dle úrovně.

Práci s kartičkami lze zařadit v rámci souhrnného opakování.

Metody s použitím písní a hudby (Musik im Unterricht) – t

Použité aktivity:

  • Rozstřižený text písně složit dle poslechu, lze pracovat ve skupinách
  • Žáci si vyberou verš z refrénu, poté co ho z nahrávky zaslechne, si musí stoupnout a při odeznění zase sednout
  • Ve verších chybí slovíčka, ty se pokusí žáci odposlechnout
  • Doplnění textu s nápovědou počátečních písmen
  • Práce se slovy, třídění na slovesa, podstatná jména, členy, časování apod.

Tyto metody s úspěchem vyzkoušel. Žáky vesměs velmi baví moderní hudba, včetně hip-hopu, pokud se využije vhodný text se přiměřeným frázováním a rychlostí přednesu textu, osvědčí se a nabízí se mnoho možností, jak s textem naložit.

Metod s využitím literatury (Literatur im Unterricht) – m

Samostatnou kapitolou byla práce s pohádkami, které jsou přeci jen více přiměřené věku a jazykové úrovni žáků ZŠ. Vyzkoušel, jak využít text pohádky Červená karkulka.

Do výuky zatím nezařadil.

L. Fajfrlíková – jazykový, Nice (Francie)

Kolegyně se zúčastnila jazykového kurzu pro dospělé French Standart Course v jazykové škole Sprachcaffe v Nice. Původně jsme plánovali metodický kurz, ale naše francouzštinářka otěhotněla a kolegyně, která učí angličtinu, ale umí i francouzsky, musela částečně přebrat její výuku. Tak jsme ji poslali na intenzivní jazykový kurz.  Kurz byl zaměřen na výslovnost, konverzaci, gramatiku a metody výuky. Výhodou bylo i ubytování s ostatními studenty ve školním kampusu, kde měla mnoho příležitostí zdokonalovat své jazykové schopnosti častou konverzací. Studijní skupina byla složena ze studentů z různých částí světa, proto výuka byla zaměřena hlavně na konverzaci a gramatiku.

Používané metody ve školní výuce:

Bingo: je vhodné pro nácvik čísel, která jsou ve francouzštině komplikovanější než v jiných jazycích, proto i osvojení čísel je zdlouhavější.

Žákům nadiktujeme 20 různých čísel (od 1 – 99), z nich si každý žák vybere a zapíše 9 čísel do své tabulky o velikosti 3 x 3 políčka. Daných 20 čísel je též zapsáno na kartičkách. Pak jednotliví žáci losují vždy po jedné kartičce s číslem a čtou správné číslo. Ostatní hledají hlášení číslo ve své tabulce a nalezené číslo škrtají. Kdo má první vyškrtanou celou tabulku, vyhrává.

Kimova hra (procvičení nových slovíček): připravíme si různé předměty podle nové slovní zásoby, kterou si žáci mají procvičit. Předměty si v omezeném čase ukážeme a společně pojmenujeme. Pak všechny předměty zakryji a žáci zapisují na lístečky, které předměty viděli. Při společné kontrole přikládají žáci lístečky se slovy k daným předmětům.

Slovní zásoba: používáme jakýkoliv obrázek, který zobrazuje výjev z běžného života, pohádky, příběhu, ale i obrázky nereálné a vtipné. Důležité je, aby na obrázku bylo vyobrazeno co nejvíce osob, předmětů a činností. Žáci si pozorně obrázek prohlédnou a hledají a pojmenovávají jednotlivé předměty, osoby a činnosti podstatnými jmény, které však musí začínat vždy stejným písmenem (např.: cheval, chien, cykliste, carton, ciel, ….)

Hledání pachatele (tvoření otázek): žáci pracují ve dvojicích. Každý má svůj obrázek s vyobrazením osob při různých činnostech, které se od obrázku kamaráda liší v některých detailech. Žáky seznámím se situací, že se stal nějaký trestný čin a každá osoba na obrázku vypovídá policii, co v dané době dělala a kde byla. Žáci pomocí vzájemných otázek a odpovědí musí zjistit rozdíly v obrázcích a odhalit tak pachatele (osoby, které na obrázcích provádějí rozdílné činnosti).

L. Fajfrlíková – metodický, Brighton (Velká Británie)

Metodický kurz An Intensive Course in English in the Primary Classroom v jazykové škole The English language centre v Brightonu. Kurz byl zaměřen na výuku a metody výuky anglického jazyka dětí mladšího školního věku.

Ubytováním v rodině měla možnost poznat způsoby chování a jednání rodilých Angličanů v různých životních situacích. Přivezla si škálu metodických her a pracovních listů, které používá při výuce jazyka. Dosud využívala hry jako pexeso, domino, dramatizace pohádek, luštění křížovek, zpívání dětských písní, doplňovačky.

Používané metody ve školní výuce:

Větné řetězce: tato hra, při které si děti nacvičují skladbu věty (v angličtině má věta jasná pravidla oproti větě české), je dětmi velmi oblíbená pro její závěr. Žáci dostanou na papíru předtištěná okénka (= články řetězu, korálky, vagonky, apod.). Počet okének je stejný jako počet slov ve větě. Dle instrukcí žáci doplňují do okének jednotlivá slova. První žák doplní do 1. okénka jakékoliv jméno a pošle papír dál. Druhý žák doplní do 2. okénka libovolné sloveso a zase pošle papír dál. Další žák doplní například místo, transport, čas, …. Na závěr si děti volně složené a často dost veselé věty čtou.

Nácvik slovíček (obdoba pexesa): hra se skládá z trojic obrázků popsaných daným slovem. Každý žák si vybere jeden obrázek, pohybuje se volně po třídě a hledá k sobě zbylé dva obrázky. Slova na obrázcích, která k sobě patří a rýmují se (např.: na 1. obr. je liška – a fox, na 2. obr. je krabice – a box a na 3. obr. je liška v krabici – a fox in a box). Žák si tak pomocí krátké říkanky osvojí několik nových slovíček.

Hra Co dělá Sam? (nácvik přítomného průběhového času a slovní zásoby): každý žák dostane obrázek na jakékoliv téma (život na pláži, na hřišti, …). Na obrázku je vyobrazeno několik osob v určité činnosti a vedle obrázku jsou vlastní jména lidí. U každé osoby je volné okénko, kam žáci nejprve vyplňují vhodné významové sloveso ve správném tvaru přítomného průběhového času. Ve druhé fázi žáci mohou tvořit jednoduché věty a dále je pak více rozvíjet a osvojit si další slovíčka.

Vypravování: metoda nácviku vypravování příběhu dle několika obrázků. Postup byl rozdělen do 4 částí: 1. Ke každému obrázku je nabídka klíčových nebo neznámých slovíček, které je možné si vysvětlit popisem, pantomimicky, … . 2. V dalším cvičení je ke každému 1 – 2 jednoduché otázky. Ve 3. kroku už mají žáci připravené celé věty (s již nabídnutou slovní zásobou z 1. cvičení), avšak v přeházeném pořadí. Úkolem žáků je věty správně seřadit. 4. posledním úkolem je předtištěné souvislé vypravování celého příběhu, ale ve větách jsou vynechaná některá slova, která musí žáci doplnit. Na závěr je možné, aby žák vypravoval celý příběh sám. U této metody je však velmi důležité vybrat příběh vhodný pro danou věkovou kategorii.

M. Koryťáková – metodický, Regensburg (Německo)

Tento metodický kurz byl pro kolegyni, které měla zastoupit další kolegyni, které byla těhotná. Dosud učila žáky na 1. stupni a v rámci zájmové činnosti německý jazyk. Bohužel výuka nejmladších žáků není tak náročná, abychom dokázali posoudit celkovou úroveň její výuky. Přestože byl kurz určen jako metodický, tak výuka byla vedena pro stránce jazykového zdokonalení. Tomu odpovídá i následné hodnocení úrovně A1. Výsledek této mobility byl z našeho pohledu jako zcela nejhorší, přestože kurz proběhl a kolegyně byla spokojená. Částečně se tak stalo i výběrem nevhodného kurzu. Přesto se tato zkušenost stala pro kolegyni spouštěcím mechanismem a v průběhu celého následujícího roku velmi intenzivně pracovala na zvýšení své jazykové úrovně. Do popisu si proto dovolím přepsat část z hodnocení mobility kolegyní: na každý den měla lektorka připravenu skupinovou práci, při které jsme museli použít svých znalostí NJ, i těch nově získaných. Každý den jsme dostali dobrovolný domácí úkol-např. popsat své oblíbené místo, popsat město, ve kterém bydlím, napsat něco o své rodině. Velkou výhodou bylo to, že v kursu nebyl žádný Čech, se kterým bych mohla mluvit rodnou řečí, vše muselo být v němčině. Později jsme začali s ostatními studenty mluvit německy i o přestávkách a povídat si o svých zájmech a práci v NJ. Moc se mi líbily hry, které lektorka připravila, některé z nich využívám. Např. německé pexeso, Člověče nezlob se, popis obrázku, malování podle německého diktátu, sledování pohádek v NJ, popis slov (např. popiš slovo die Mutter).

E. Valentová – metodický, Nice (Francie)

Metodický kurz v jazykové škole Azurlingua. Kurz byl zaměřený na požadavky a potřeby učitelů francouzského jazyka a výuka probíhala dopoledne i odpoledne dle zvoleného bloku.

První týden se zúčastnila 23-hodinnového modulu La petite fabrique d´activités pour la classe de FLE (Továrna na cvičení pro výuku Fj), kde se seznámili s příklady využití zajímavých aktivit – různé možnosti zahajovacích cvičení, využití autentických materiálů ve výuce, tvořivé psaní.

Používané metody ve školní výuce:

Trouve-moi (Najdi mne): rozdají se papírky a každý žák popíše 1) třemi výrazy, co má na sobě… bez použití označení barvy, 2) udá, jaké jsou jeho tři tělesné charakteristiky, 3) jmenuje 3 osobní údaje (místo bydliště, měsíc narození, počet sourozenců, …), 4) napíše, jak se jmenuje, 5) kolik je mu let. Papírky se seberou a znovu rozdají tak, aby každý měl papírek někoho jiného. Všichni se snaží uhodnout dle popisu správnou osobu s využitím případně dalších otázek. Cvičení slouží k procvičení vnějšího i vnitřního popisu osoby zábavnější formou, jakož i spontánního formulování otázek, což není vždy jednoduché.

La couleur du temps (hra na barvy): žáci stojí v kroužku a první hodí míč dalšímu a vysloví určitou barvu. Ten, co chytne míč, řekne název věci, zvířete, atd. mající příslušnou barvu. Dále vybere barvu novou a opět hodí míč někomu jinému, atd. Barvy se mohou opakovat, ale věci, zvířata, atd. nikoliv.

Slova s přeházenými písmeny: pro potřebu zopakování a upevnění slovní zásoby. Žáci dostanou takto pozměněný seznam slov, která patří k určitému tématu. Žák či skupina, který/á první najde správný pravopis slov, je vyhláskuje tak, aby učitel nebo jiný žák je mohli napsat správně na tabuli.

Popis obrázku s různým omezením: vybere se obrázek k probíranému tématu a ještě než žákům obrázek ukážeme, vyzvou se, aby navrhli např. tři podstatná jména, tři přídavná jména a tři slovesa a slova napíšeme na tabuli. Žáci pak mají za úkol popsat daný obrázek s použitím těchto konkrétních slov (kromě slov dalších).

Využití různých aktuálních autentických materiálů: jimi se obohacuje výuka při učení různých témat, ale i gramatických jevů (jízdenky, vstupenky, jídelní lístky, program kin, reklama, plán města, atd.).

Poslech písničky a doplnění textu s vymazanými slovy: procvičuje se poslech, slovní zásoba i rozličné mluvnické kategorie.

Druhý týden si kolegyně zvolila modul orientovaný na specifika metodiky výuky předškolních dětí. Tato metodika, která se zaměřuje především na hru, se dá poměrně snadno aplikovat i při výuce dětí starších a dosáhnout tak i lepších výsledků v učebním procesu.

Používání míče pro fixaci určitého jazykového prostředku: stojíme se žáky v kruhu a učitel řekne např. Jmenuji se Eva. A ty? A hodím míč někomu a ten řekne: Jmenuji se David. A ty? A opět hodí míč dalšímu atd. Toto cvičení se dá využít na jakoukoli jazykovou strukturu a procvičovat tak různé obměny daného jazykového jevu zábavnější formou, než je výuka v lavicích.

Rozvíjení i jiných smyslů kromě zraku a sluchu: podle právě probíraného tématu, např. čich a chuť při tématu jídlo. Hmat je také možné využít při rozličných tématech, kdy žák hádá, co nahmatal v tašce za předmět, pojmenuje jej, určí správný člen, je možno pracovat s různými zájmeny apod.

Navíc byli absolventi kurzu přizváni ke spolupráci na projektu jazykové školy Azurlingua Bonjour de France, který se zabývá tvorbou volné databáze cvičení pro výuku francouzštiny.

M. Ondříčková – metodický, Dublin (Irsko)

Metodický jazykový kurz CES - School Dublin (Irsko) tematicky zaměřený na výuku anglického jazyka pro děti staršího školního věku a středoškoláky. Možnost komunikace s lidmi jiných národností rozvíjelo empatii k „jinakosti“ vůči druhým z hlediska barvy pleti, národnosti, věku či pohlaví.

Používané metody ve školní výuce:

Metody výuky jsou zaměřeny na rozvoj několik druhů inteligence – logickou, prostorovou, přirozenou, lingvistickou, sportovně-kinetetickou, interpersonální, hudební, emoční.  Prostorová inteligence – manipulace s papírem bez stříhání a lepení – „stavba domu“ s určitými vytyčenými charakteristikami + slovní hodnocení „jak se staví ekologický dům“. Hudební – poslech hudby a její žánrové zařazení + verbální komentář.

Logickou – logické úlohy.

Puzzle, stavebnice, karton, využívání moderních technologií – tvorba vlastních animací, jazykolamy, křížovky.

Metoda výuky výslovnosti – několikeré opakování slova či fráze, rozstříhaný text, který žáci mají poskládat.

L. Charvátová – jazykový, Edinburgh (Skotsko)

Jazykový pobyt ve Skotsku v Edinburghu v jazykové škole Inlingua. Kurz General English, obecná angličtina. Vyučování probíhalo v malých skupinách, studenti různějšího věku, profesí, z různých zemí. Jazykový kurz je vždy problém v tom, že metody, které se ve výuce používají, se frekventantům většinou nevysvětlují a oni si je musí ve výuce objevit sami.

Používané metody ve školní výuce:

Opis: používá se při jednoduchých větách, kterým žáci nerozumějí. Pomocí opisu se jinými slovy napomáhá k porozumění původního textu.

Pantomima: metoda, která je velmi oblíbená mezi žáky a lze s ní učit slova i celé věty.

L. Charvátová – metodický, Oxford (Velká Británie)

Metodický kurz Lake school of  English Oxford zaměřený na první stupeň, Creative Teaching in the Primary English Language Classroom. V kurzu celkem 14 lidí ze šesti zemí (Česká republika, Polsko, Španělsko, Bulharsko, Brazílie, Německo).

Při využívání získaných dovedností si kolegyně potvrdila, že je třeba na žáky v hodinách co nejvíce mluvit cizím jazykem. V jednoduchých větách, jednoduché pokyny, velmi rychle si je žáci osvojí a reagují na ně. Bohužel rozdíly mezi žáky jsou velké, tak stále informace doplňuje mateřským jazykem – češtinou.

Používané metody ve školní výuce:

Užití příběhů v jazyce – Use stories with young learners: pro děti je velmi motivující, pracovat s příběhem. Těší se, jak příběh dopadne, zapojí svou fantazii a představivost. Je to učení přes pocity, rytmus, rýmy.

  • Příběh The Little Fish: děti poslouchají příběh a dostanou okopírovanou rybičku, kterou podle příběhu vybarvují. Hodí se pro začátečníky, barvy se žáci učí hned na začátku. Další slovní zásobou jsou části těla. Příběh je zhruba o tom, že v moři žije malá rybka, která je velmi smutná, protože na sobě nemá žádné barvy a všichni okolo jsou krásně barevní. Rozhodne se zajít ke králi moře – Chobotnici.  Poprosí jej, aby mu vždy nějakou část těla obarvil. Není s tím však spokojená a následující den chce víc, další barevnou část těla. Takhle to pokračuje, až se skoro celá rybka barevná, už má jen bílý obličej. Navštíví zase krále, na kterém chce obarvit i obličej. Tentokrát jí však král nevyhoví – rybka zapomněla poprosit. Je tedy krásně barvená, ale obličej jí zůstane bílý. Pro děti na závěr příběhu i poučení.
  • „jídlo – food“: aktivita zaměřená na slovní zásobu. Dětem se vypráví příběh i chlapci Gregovi, který si každý den něco koupí. Děti mají opět pracovní list, kde vyznačují, co chlapec koupil. Na závěr se ptáme, co z potravin chlapec nekoupil?
  • článek o Danielu Radciffovi, představiteli Harryho Pottera: dvojice mají text, ve kterém chybí určité informace a oni se mají doptat a doplnit do svého textu.
  • O třech prasátkách: učitel vypráví pohádku, používá obrázky, aby bylo vše pro děti co nejsrozumitelnější. Děti následně doplňují chybějící slova do textu, řadí pomíchané věty, dokreslují obrázky.

Dinosauří aktivita: je zaměřená na slovní zásobu „tělo – body“. Po třídě se rozmístí deset popisů dinosaurů. Opět se pracuje ve dvojicích. Jeden najde popis, přečte si a snaží se zapamatovat. Přijde k partnerovi a diktuje mu, co si zapamatoval, ten zapisuje. Střídají se. Po vypršení daného času učitel ukáže obrázky dinosaurů a dvojice mají za úkol ke svým popisům přiřadit obrázek.

„jídlo – food“: vhodnější pro starší děti, je tvoření pizzy. Děti se naučí slovní zásobu, co všechno lze dávat na pizzu a poté si malují. Mohou podle vlastní chutě i diktátu učitele.

Další aktivity zaměřené na komunikaci a porozumění mluvenému:

Aktivita pro celou skupinu – My new friend: učitel připraví tolik papírů s různými fotkami dětí, kolik má ve třídě studentů. Rozdá jim a první vymyslí dítěti jméno a pošle dál. Doplňuje se např. věk, odkud pochází, jaký má rád sport, oblíbené jídlo, čeho se bojí, záliba – koníček, sourozenci, čím chce být, až vyroste, … co učitele napadne. Na závěr se o dítěti povídá, žáci tvoří věty. Mohou mu napsat krátký dopis o sobě.

Dream holiday: vysněná dovolená, vhodná pro starší žáky. Pracují ve dvojicích, každý má čistý papír, který přeloží na polovinu. Do jedné části kreslí svou představu ideální, vysněné dovolené. A do druhé poloviny zakresluje to, co mu povídá soused. Aktivita zaměřená na mluvení a porozumění mluvenému.

Battleship: námořní bitvy: tuto aktivitu lze použít a upravit na jakoukoliv právě probíranou gramatiku, hraje se jako klasické Lodě.

Secret messasge: tajná zpráva. Žáci luští tajnou zprávu podle tabulky – kódu.

Poetry Writing: básnění. Žáci si hrají na básníky a doplňují říkanky nebo tvoří své vlastní.

Zkoušíme také tvořit své vlastní příběhy s pomocí počítačů (http://dvolver.com/moviemaker/). Velice snadné ovládání, žáci si mohou vytvořit svůj vlastní příběh doplněný hudbou. 

užití filmů a písní: výběr záleží na věku dětí, jedná se o řazení obrázků podle filmu, doplňování slov písně apod.  Pokud děti písní zaujmeme, znají ji, více je to baví. (např. Katy Perry – Roar, Frozen – Let it go, One Direction)

V. Horák – metodický, Regensburg (Německo)

Kurz metodický v institutu Horizonte v Regensburgu. Ve skupině 7 účastníků. Všichni učitelé německého jazyka. Dopoledne věnovaná praktickým metodám jak němčinu učit. Odpolední bloky věnované německé hudbě, bavorské školské soustavě, současné mluvě německé mládeže, německé a bavorské speciality a tradiční výrobky nebo obecné znalosti o Německu.

Přímá účast ve výuce na základní škole v Laaberu: abychom se podívali na výuku. Specialitou této školy jsou tzv. Ü-Klasse, neboli něco jako vyrovnávací třídy pro imigranty a přistěhovalce. Překvapivě na škole neučí jen rodilí Němci, ale i Češka nebo Maďar. U nás asi ještě nejsme na podobné mnohonárodnostní vyučování připraveni. Určitě ne v takovémto rozsahu. Jinak škola stejná jako u nás, včetně vybavení i chování dětí.

Používané metody ve školní výuce:

Velmi zajímavá metoda, nelze praktikovat v Česku, proto ve výuce nepoužíváme, ale stojí za zaznamenání: téma – současné výrazy mládeže. Nejdříve učitel pošle žáky ven, aby se zeptali mladých lidí, které výrazy v současnosti nejvíce používají. Po návratu následuje jejich vysvětlení a výuka pokračovala s dalšími namnoženými výrazy na pracovních listech.

Fonetická cvičení: podle předlohy popsat postavu nebo její části, kontroluje se vedle překladu i správná výslovnost.

Kresba podle výslovnosti: jeden žák má na papíře třeba domeček propojený z jednotlivých slov a navíc další stejně znějící. Druhý má obdobný papír, ale bez kresby. Ten s obrázkem čte postupně jednotlivá slova a druhý podle výslovnosti jednotlivá slova spojuje. Na konci své obrázky porovnají a řeknou si chyby.

Kreativní psaní: na procvičování naučených slovíček – „kdybych byl barva, chtěl bych být….., kdybych byl zvíře, chtěl bych být….., atd.

Psaní příběhu: práce ve skupině – každý napíše na svůj papír začátek nějakého příběhu v jedné větě a pošle sousedovi. Ten si přečte předchozí a dopíše svou větu (pokračování). Až se papír vrátí majiteli, tak se příběhy přečtou a přeloží.

Volné psaní: po dobu dvou minut se nesmí tužka vzdálit od papíru. Téma je určené učitelem a nepíší se celé věty, ale jen slova. Následně se tvoří příběh.

Pravda o sobě: každý napíše tři věty, které ho charakterizují, ale jedna je nepravdivá. Ostatní hádají, ve které je lež.

Doplnění svého jména: každý žák si napíše své jméno pod sebe a k jednotlivým písmenům doplní vhodné slovo, které se k němu vztahuje.

Pohádky: z předtištěného archu s obrázky si žák vybere ty, které se mu hodí pro svůj příběh a zkusí v jednoduchých větách pohádku odvyprávět. Příběh nemusí být úplně logický.

O Německu: z poslechu na jakékoliv téma o Německu žák vybírá odpovědi na otázky (možnosti A, B, C). Jedna správná.

Film: důležité je vybrat film s titulky a jednoduchým dějem. Např. film ze školního prostředí – Frau Müller muss weg

Hudba: řízený rozhovor, co pro žáky hudba znamená, hrají-li na nějaký nástroj, co poslouchají a to vše ve vzájemném rozhovoru ve dvojicích a následné představení jeden druhého. Doplňování vynechaných slov v předtištěném textu (lze předtím poslech), slova se vybírají z předem nabídnutých na jiném papíře.

Přísloví: předtištěný papír (tabule), překlad s vysvětlením jak přísloví vzniklo.

Pro sportovce: speciální mluva komentátorů. Sledování sportovního pořadu. Následuje nabídka kartiček s napsanými komentáři a žáci zkouší jejich vysvětlení (překlad).

Zapojení pohybu: nakupování – jeden má obchod a druhý dostane obrázek s nákupem, ale nesmí přesně říci, co chce, jen výrobek opisuje jinými slovy.

Slovní pantomima: žák dostane kartičku s tím, co bude předvádět, a ostatní hádají.

Co dělám: po stěnách učebny rozmístí učitel nápisy: NIKDY, SKORO NIKDY, DENNĚ, JEDNOU (2x, 3x) TÝDNĚ a žáci se staví při čtení jednotlivých činností pod nápis, který jim vyhovuje.

Hodiny: na podlahu se položí velký arch papíru s ciferníkem a jeden žák dělá velkou a druhý malou ručičku. Ostatní se ptají kolik je hodin a i odpovídají.

Převzatá a poněmčená slovíčka z angličtiny: přiřadit správně ze dvou papírů.

 

Neúspěchem skončila snaha, aby si účastníci mobilit vytvořili Europass, který by mohli použít do svých portfolií. Všichni sice Jazykový pas vyplněný odevzdali, ale pouze podle sebe. Jen dva odevzdali Europass, který lze uznat i v cizině. Při hledání příčiny jsme zjistili, že chyba je na straně vedení projektu a nedostatečném vysvětlení toho, co od účastníků chceme. Na druhé straně jsou všichni dospělí s vysokoškolským vzděláním a na webu Europassu je vše potřebné pro jeho získání dobře popsané. Vzhledem ke komplikovanému následnému získání jsme tento nedostatek dále neřešili.  

Původní očekávání překročilo množství metod, které jsme z kurzů přivezli a jejich úspěšnost ve výuce. Při srovnání obsahu jednotlivých kurzů však konstatujeme, že skladba programů je velmi podobná. Různá je však úroveň a to je velmi závislé na osobnosti a odborné kvalitě lektorů.

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587