018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

OP JAK Šablony I

Naše škola realizuje projekt Adaptujeme se na životní změny, reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005987 podpořený MŠMT ČR v rámci Programu OP JAK, Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba trvání projektu je od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Specifickými cíli projektu jsou:

Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností.

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit

Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu

Tento projekt je spolufinancován EU, MŠMT ČR.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587