018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Projekt ZIP: ZAJIŠTĚNÍ INDIVIDUÁLNÍ PODPORY

Cíl projektu

Cílem projektu ZIP je:

 • zkvalitnit organizační zázemí škol;

 • propracovat vyučovací metody podporující rovný přístup ve výchově a vzdělávání;

 • zajistit poradenskou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky se sociálně kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovou a vzděláváním, a to ve školách, kde nepůsobí školní psycholog či speciální pedagog;

 • podpořit naplňování IVP a inkluzi žáků;

 • vytvořit systém podpůrného metodického vedení, poradenství a vzdělávání pedagogů a rodičů;

 • zprostředkovat a zefektivnit systém spolupráce s návaznou sítí zařízení (PPP, SVP, NNO, psychiatrie) a institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání (OSPOD, PMS, PK, MÚ).

Činnosti budou naplňovány odbornými pracovníky projektu ZIP přímo ve škole v pravidelných týdenních intervalech (práce ve třídách, konzultace, „koučink“, supervize, semináře, krizová intervence).

Přiblížení cíle projektu

Projekt se ve škole zaměří na tuto činnost:

 • zamezit vzniku či rozvoji obtíží ve výchovně vzdělávacím procesu;

 • efektivně pracovat s žáky, kteří by mohli selhávat ve škole v důsledku znevýhodnění či rizikového chování;

 • vytvářet u žáků pocit důvěry, zájmu, pomoci a podpory ze strany školy;

 • sestavit pro žáky srozumitelné podmínky (pravidla, koncepce vzdělávání a výchovy, IVP), podpůrné mechanismy (pravidelná setkání, poradenství, konzultace, krizová intervence);

 • ukazovat - nabízet možnosti, jak "problému" lépe porozumět, přijmout jej a nakonec jej zvládnout (cílený nácvik sociálních a kom. dovedností, partnerský přístup, motivace osobním postojem);

 • předcházet zhoršení rozvoje zmíněného znevýhodnění a vzniku rizikového chování a jeho rozvoje,

 • v nejlepším případě dané obtíže plně kompenzovat;

 • seznamovat pedagogy a rodiče žáků s efektivními postupy a metodami pro práci s dětmi, a to činností přímo ve škole, třídě či při individuálních sezeních;

 • zprostředkovávat osvědčené zkušenosti;

 • budovat podpůrné mechanismy a systém, který je klíčový pro jasné vymezení kompetencí a možností pro daného pedagoga či rodiče.

To vše naplňovat skrze přímé vedení, vzdělávání, metodickou podporu, krizovou intervenci, poradenství, efektivní spolupráci s návaznou sítí organizací atd.

 

Cílové skupiny projektu:

 • žáci ZŠ a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH)

 • žáci ZŠ a SŠ se sociálně kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním komplikujícím výchovně vzdělávací proces

 • žáci ZŠ, ŠŠ, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání

 • rodiče a rodinní příslušníci žáků se zmíněným znevýhodněním či rizikovým chováním

 • pedagogové, s ohledem na jejich pracovní role a kompetence, pracující s touto cílovou skupinou žáků a rodičů

 

Práce s cílovými skupinami byla zahájena 1. 9. 2013. Projekt bude ukončen 28. 2. 2015.

Spolupráce v projektu je nastavena podle potřeb konkrétní ZŠ či SŠ a to na základě uzavřené smlouvy.
Aktivity budou probíhat od 1. září 2013 jako pravidelná a navazující přímá činnost s cílovou skupinou, min. 5 hod. týdně (přímé práce) na zapojené škole.

Do projektu je zapojeno 8 škol Plzeňského kraje, ve kterých pracují čtyři odborní pracovníci ZIP.

 

Projekt ZIP na 26. ZŠ Plzeň

Odborný pracovník Mgr. Milan Žižka, mobil: 733 745 842, email: zizka@kapezet.cz

Kontaktní a konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek o velké přestávce, 9:40 – 10:00.

Kontaktní a konzultační hodiny pro učitele: čtvrtek, 13:30 – 14:30.

Kontaktní a konzultační hodiny pro rodiče: poslední čtvrtek v měsíci, 15:00 – 16:00, po předchozí telefonické objednávce.

Konzultační místnost ZIP (přízemí, za ředitelnou).

 

Kontakt na vedení projektu ZIP

Manažerka projektu: Bc. Lenka Pavlíčková, email: lenka.plzen@seznam.cz, tel.: 607 135 070

Koordinátor projektu: Bc. Lukáš Eisenvort, email: eisenvort@kapezet.cz, tel.: 733 745 851

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587