018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Šablony II.

Naše škola realizuje projekt Vzdělání patří všem, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012117 podpořený MŠMT ČR v rámci Výzvy Šablony II.

Trvání projektu je od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.

Hlavním cílem projektu rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu k možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (kluby pro žáky ZŠ a účastníky ŠD, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, CLIL ve výuce a projektové dny ve škole a ŠD), pomoc školního asistenta, další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích, vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi, osobnostně sociální rozvoj, profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím supervize a kariérového poradenství.

Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587