018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Škola

Formuláře ke stažení

Zde si můžete stáhnout a vytisknout formuláře. Nelze zaslat vyplněný formulář emailem, jsou nutné podpisy rodičů, třídních učitelů, ředitelky školy ....

Informace o škole

Základní informace o 26. ZŠ, o "Růžovce" i škole i v Liticích.

Proč si vybrat právě naši školu

Proč právě k nám? Akce školy, formy výuky, integrace, cizí jazyky atd.

Z akcí škol vybíráme

Akce školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují, mimořádné akce, projektové a sportovní dny, sportovní akce, výstavy atd.

Školská rada

členové školské rady

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

GDPR

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, IČ 70879834, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS v2pmwbd, emailem na adrese skola@zs26.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Skupova 22, 301 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend: Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon) Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.) Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon) Žádosti o přestup (školský zákon) Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon) Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon) Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon) Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů) Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon) Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon) Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv) Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon) Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …) Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…) Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji ……………….. Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD). Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výchovné poradenství na škole

Výchovní poradciMgr. Hana Janoušková 2. stupeň tel.: 378 028 637 konzultační hodiny: úterý 14:30-16:00 hodMgr. Helena Fialová 1. stupeň tel.: 378 028 632 konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30 hodPravidelná činnost školního psychologa a spec. pedagoga na škole každé 1. úterý v měsíci 8:00-14:30, dále dle potřeby konzultaci nutno objednat předem zajišťují pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň - město, Mgr. Sklenářová Hana a Paed. Dr. Eva Suchá  

Školní parlament

Ahoj! My jsme školní parlament a vítáme vás na našich stránkách. Jsme žáci, kteří zastupují jednotlivé třídy. Scházíme se v pátek pod vedením pí uč. Ulčové. Společně se snažíme vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Nápady žáků se snažíme zrealizovat tak, jak nejlépe to jde. Tým školního parlamentu na šk. rok 2019/20: Jan Sládek, Julie Krettová Anežka Petrmichlová​, Petra Hojerová Kristýna Naušová, Matěj Buchbauer Šimon Prokop, Marcel Cvrk Jan Suchan, Matilda Prosková Kristýna Nováková, Nikola Lopatová Adéla Nováková, Kristýna Výborná Adama Vašica, Jan Čechura Adam Hojer, Jan Klosse Tobiáš Franc, Adam Špilar Jiří Červený, Dominik Candra

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587