018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Škola

Formuláře ke stažení

Zde si můžete stáhnout a vytisknout formuláře. Nelze zaslat vyplněný formulář emailem, jsou nutné podpisy rodičů, třídních učitelů, ředitelky školy ....

Informace o škole

Základní informace o 26. ZŠ, o "Růžovce" i škole i v Liticích.

Proč si vybrat právě naši školu

Proč právě k nám? Akce školy, formy výuky, integrace, cizí jazyky atd.

Z akcí škol vybíráme

Akce školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují, mimořádné akce, projektové a sportovní dny, sportovní akce, výstavy atd.

Školská rada

členové školské rady

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

GDPR

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, IČ 70879834, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS v2pmwbd, emailem na adrese skola@zs26.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Skupova 22, 301 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend: Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon) Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.) Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon) Žádosti o přestup (školský zákon) Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon) Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon) Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon) Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů) Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon) Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon) Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv) Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon) Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …) Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…) Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji ……………….. Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD). Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výchovné poradenství na škole

Výchovní poradciMgr. Hana Janoušková 2. stupeň tel.: 378 028 637 konzultační hodiny: úterý 14:30-16:00 hodMgr. Helena Fialová 1. stupeň tel.: 378 028 632 konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30 hodPravidelná činnost školního psychologa a spec. pedagoga na škole každé 1. úterý v měsíci 8:00-14:30, dále dle potřeby konzultaci nutno objednat předem zajišťují pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň - město, Mgr. Sklenářová Hana a Paed. Dr. Eva Suchá  

Školní parlament

Ahoj! My jsme školní parlament a vítáme vás na našich stránkách. Jsme žáci, kteří zastupují jednotlivé třídy. Scházíme se v pátek pod vedením pí uč. Ulčové. Společně se snažíme vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Nápady žáků se snažíme zrealizovat tak, jak nejlépe to jde. Tým školního parlamentu na šk. rok 2022/23: 5. B Viktorie Bartošková, Julie Brajerová 5. C Tereza Šturmová, Michael Vlna 6. A Hamouz a Roupcová 6. B Anderlová Adéla, Žižka Vladimír 7. A Albert Lang a Veronika Bártová. 7. B Jindřiška Knoblochová, Dominika Vítovcová 8. A Filip Charvát, Julie Krettová 8. B Petra Hojerová, David Bílý 8. C Nela Sluková 9. A Marie Steinbachová 9. B Jan Suchan, Matylda Prosková

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587