018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Škola

Formuláře ke stažení

Zde si můžete stáhnout a vytisknout formuláře. Nelze zaslat vyplněný formulář emailem, jsou nutné podpisy rodičů, třídních učitelů, ředitelky školy ....

Informace o škole

Základní informace o 26. ZŠ, o "Růžovce" i škole i v Liticích.

Proč si vybrat právě naši školu

Proč právě k nám? Akce školy, formy výuky, integrace, cizí jazyky atd.

Z akcí škol vybíráme

Akce školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují, mimořádné akce, projektové a sportovní dny, sportovní akce, výstavy atd.

Školská rada

členové školské rady

Stravování

Školní stravování zajišťuje 11. školní jídelna Plzeň.

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Whistleblowing

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost. Bližší podmínky stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon). Kdo může oznámit Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu k 26.základní škole Plzeň vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) Zákona. Co může oznámit Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.). Oblasti porušení zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby; finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz; daně z příjmu právnických osob; předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti; ochrana spotřebitele; bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; bezpečnost dopravy; bezpečnost potravin a krmiv; ochrana životního prostředí; radiační ochrana a jaderná bezpečnost; ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu. Jak se oznamuje Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud. Obsah oznámení - identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, - podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.), - důkazy a podkladové materiály. Příjem oznámení Povinný subjekt – 26.základní škola Plzeň - přijímá oznámení: a) písemně – elektronicky i v listinné podobě, b) ústně – telefonicky i osobně (po domluvě termínu). Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis. Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele. Příslušnými osobami jsou určeni: Ing. Jiří Baumruk Mgr. Alexandra Dvořáková Písemně: Whistleblowing k rukám příslušné osoby 26.základní škola Plzeň, příspěvková organizace Skupova 22, 301 00 Plzeň Telefonicky: 378 027 626 Elektronicky: whistleblowing(at)zs26.plzen-edu.cz Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz Lhůty Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby. GDPR Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů. Poučení V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.

GDPR

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, IČ 70879834, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS v2pmwbd, emailem na adrese [email protected] nebo poštou na adresu 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, Skupova 22, 301 00. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: [email protected]. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend: Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon) Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.) Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon) Žádosti o přestup (školský zákon) Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon) Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon) Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon) Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů) Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon) Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon) Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv) Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon) Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …) Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…) Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji ……………….. Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD). Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při 26. základní škole Plzeň (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost ŠPP je legislativně řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské služby škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům bezplatně na základě žádosti zákonných zástupců. Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, školní metodik prevence, kariérový poradce a speciální pedagog.

Školní parlament

Ahoj! My jsme školní parlament a vítáme vás na našich stránkách. Jsme žáci, kteří zastupují jednotlivé třídy. Scházíme se v pátek pod vedením pí uč. Ulčové. Společně se snažíme vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Nápady žáků se snažíme zrealizovat tak, jak nejlépe to jde. Tým školního parlamentu na šk. rok 2023/24: 5. B Horáková Eva a Hovorka Šimon 5. C Edita Špottová, Szofia Kusnir 6. A Julie Brajerová a Viktorie Bartošková 6. B Eliška Janoušková, Jasmína Buchbauerová 7. A Jaromír Hamouz a Majda Roupcová 7. B Adéla Anderlová, Viktor Hasch 8. A Veronika Bártová, Vojta Slepička 8. B Lucie Nováková, Yassin Hasson Saeed 9. A Filip Charvát, Julie Krettová 9. B Petra Hojerová a Karolína Koželuhová 9. C Tomáš Maxa, Michal Beneš

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587