018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Zápisy dětí z Ukrajiny

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň

Повідомлення про спеціальний запис на шкільний навчальний рік 2022/2023 для здобуття загальної освіти в ЗШ, засновані містом Плзень .

Všichni ukrajinští žáci jsou přijímáni do českého vzdělávacího systému, kde je hlavním jazykem český jazyk.

Žáci 1.tříd se budou učit jako hlavní český jazyk  (tzn. psát a číst latinkou).

Всі українські школярі приймаються в чеську загальноосвітню систему, де основною мовою є чеська.

Учні 1 класу вивчатимуть  чеську мов,як основну(тобто писати і читати латиною).


 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň

Повідомлення про спеціальний запис на шкільний навчальний рік 2022/2023 для здобуття загальної освіти в ЗШ, засновані містом Плзень .

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис призначений тільки для дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтверджується візовою наклейкою або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Термін запису:

27. 6. 2022 (10–17 h) - pro děti 1. - 5. ročníku

28. 6. 2022 (10–17 h) - pro děti 6. - 9. ročníku

27 червня 2022 року (10:00 – 17:00) - для дітей 1. 5. класів
28 червня 2022 року (10:00 – 17:00) - для дітей 6
. 9. класів
 

 

Místo zápisu / Місце запису:

Dostavte se na NEJBLIŽŠÍ základní školu k místu faktického pobytu dítěte (doporučujeme s dítětem).

Прийдіть в НАЙБЛИЖЧУ загальноосвітню школу по фактичному місцю проживання дитини (рекомендуємо разом з дитиною).

Seznam všech základních škol viz zde: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/

Список всіх початкових шкіл дивіться тут: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник відповідно до українського законодавства або законний представник відповідно до чеського законодавства .

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Законний представник зобов’язаний записати в перший клас початкової школи на шкільний навчальний рік 2022/23 дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка станом на 31.08.2022 року, досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відтермінування обов’язкового відвідування школи, то необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) 

   заяву про зарахування дитини в загальноосвітню школу (зразок доступний у чесько-українській версії, див. Додаток, або можна вибрати особисто у відповідній загальноосвітній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (в іншому випадку не особистої подачі, пред´являється копія документа, яка вкладеться в папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

d) doklad o bydlišti ve školském obvodě Plzeň 3

   документ про проживання в шкільному районі Плзень 3

 

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини в  загальноосвітню школу  приймає директор школи за встановленими критеріями.

  • bydliště ve  školském obvodě Plzeň 3
  • проживання в шкільному районі Плзень 3

V případě, že nebude dítě přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné základní škole (do 30 dnů od podání žádosti).

 

В випадку неприйняття дитини до школи по місцю подання заяви, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншій загальноосвітній школі (до 30 днів від моменту подання заяви).

 

 

V / В місті. Plzni dne/дата 1. 6. 2022

 

 

 

                                                        Ředitel základní školy / Директор загальноосвітньої школи

                                                                               Mgr. Eva Švolbová v. r.

 

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587