018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Whistleblowing

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost. Bližší podmínky stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu k 26.základní škole Plzeň vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) Zákona.

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.).

Oblasti porušení

zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;

finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;

daně z příjmu právnických osob;

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti;

ochrana spotřebitele;

bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

bezpečnost dopravy;

bezpečnost potravin a krmiv;

ochrana životního prostředí;

radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu.

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

-  identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,

- podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),

-  důkazy a podkladové materiály.

Příjem oznámení

Povinný subjekt – 26.základní škola Plzeň - přijímá oznámení:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,

b) ústně – telefonicky i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.

Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Příslušnými osobami jsou určeni:

Ing. Jiří Baumruk

Mgr. Alexandra Dvořáková

Písemně:

Whistleblowing

k rukám příslušné osoby

 

 

26.základní škola Plzeň, příspěvková organizace

Skupova 22,

301 00 Plzeň

 

Telefonicky: 378 027 626

 

 

Elektronicky: whistleblowing(at)zs26.plzen-edu.cz

 

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz

 

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587